Site rengi

Tasarım

ALTIN 942,56
DOLAR 15,8769
EURO 16,8435
BIST 2.372,35
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 23 °C
Açık

Çocuklara oda toplama alışkanlığını kazandırın

29.04.2021
114
A+
A-

Ço­cuk­lar, zi­hin­su baskın ve psi­ko­lo­jik açı­dan sü­rek­li bir ge­li­şim ha­lin­de ol­duk­la­rı için, oda top­la­ma alış­kan­lı­ğı­nın ge­re­ği­ni ve öne­mi­ni kav­ra­ya­ma­ma­la­r.Çocuğu ilk etapta oda toplamaya davet etmek, sonrasında da bu mesullüğü tümüyle çocuğa devretmek gerektiğini belirten Emsey Hospital’dan Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Orhan Karaca, oda toplamanın reyin ile cümbüşlü bir hale getirilebileceğini ifade etti.

Ne­den oda top­la­ma so­ru­nu ya­şarlar?

“Çocuklar, odalarını yeterince özümsememiş olmalarına bir cins tepki olarak veya kumpaslı olmanın ehemmiyetini anlayacak olgunlukta olmamaları gibi sebeplerle odalarını toplamakta muhtelif güçlükler yaşar” diyen Dr. Karaca, aralıksız anne babalarının çocuk odasını topladığını görmenin de çocuklarda oda toplama alışkanlığının daha geç hatta bazen de hiç büyümemesine neden olabileceğini vurguladı. Karaca, “O surattan, oda toplama alışkanlığı çocuklara kesinlikle kazandırılmalı, çocuklar bu güzergahta mesullük sahibi olmalıdır” dedi.

Top­la­ma­mak­ta ıs­rar edi­yor­sa

Oda­sı­nı da­ğı­tan ve top­la­ma­mak için inat eden ço­cu­ğa, ya­şı­na uy­gun ce­za­lar ve­ri­le­bi­le­ce­ği­ni de söy­le­yen Dr. Ka­ra­ca, “Ce­za ço­cu­ğun so­rum­lu­luk­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­me­si­nin kar­şı­lı­ğı ola­rak be­lir­le­nen bir be­del öde­me­dir. Ce­za ço­cu­ğun ca­nı­nı yak­mak için de­ğil eğit­mek için ve­ril­me­li­di­r” uya­rı­sı­nı yap­tı.

Oyunla cümbüşe dönüşsün

Oda top­la­ma­nın güç ve sı­kı­cı bir gö­rev­den, ke­yif­li bir oyu­na dö­nüş­tü­rü­le­bi­le­ce­ği­ne vur­gu ya­pan Dr. Ka­ra­ca şu öğren­gi­le­ri hisse­laş­tı: “Bu­nun için reyin­cak av­cı­sı oyu­nu, reyin­cak­la­rı grup­la­ma oyu­nu, ya­rış­ma gi­bi reyin­lar rey­na­na­bi­lir. Ço­cuk bu reyin­la­ra ka­tıl­dı­ğı için, güzel­nut­lu­ğun be­lir­til­me­si ve bir tak­vi­me gü­len be­bek çı­kart­ma­sı ya­pış­tır­mak, onu mo­ti­ve ede­cek­tir. Oda­sı da­ğı­nık ve ter­tip­liy­ken çe­ki­len fo­toğ­raf­la­rın kar­şı­laş­tı­rı­la­rak, han­gi­si­nin da­ha gü­zel ol­du­ğu­nun ve ar­ka­da­şı­nı han­gi fo­toğ­raf­ta­ki oda­ya da­vet et­mek is­te­ye­ce­ği­nin so­rul­ma­sı, da­ğı­nık oda­da ha­re­ket ala­nı­nın kı­sıt­lı iken dü­zen­li oda­da da­ha ra­hat reyin rey­na­na­bi­le­ce­ği­nin gös­te­ril­me­si de oda top­la­ma­nın ge­rek­li­li­ği­ni ço­cu­ğa öğ­re­tir.”

Alış­kan­lık ka­zan­dır­mak için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler

Oda­ya ye­ni eş­ya ve­ya reyin­cak­lar ço­cuk ile bir­lik­te alı­nıp yer­leş­ti­ri­le­bi­lir. Böy­le­ce ço­cu­ğa ken­di­si­nin de oda­sın­da laf sa­hi­bi ol­du­ğu gös­te­ril­miş olur. Ço­cuk­lar oda top­la­ma­nın öne­mi ko­nu­sun­da ye­ter­li öğren­gi­ye sa­hip ol­ma­dı­ğın­dan, yar­dım­cı ol­mak için, çok güç­lu ol­ma­yan ku­ral­lar ge­liş­ti­rin. Ör­ne­ğin yat­ma­dan ön­ce her gün reyin­cak­la­rın top­lan­ma­sı­nı sağ­la­yın ya da bel­li gün­le­ri oda top­la­ma gü­nü ola­rak be­lir­le­yin. Bu uy­gu­la­ma­la­rı dü­zen­li ola­rak mut­la­ka ta­kip edin ve hiç­bir şe­kil­de ta­viz ver­me­yin. Böy­le­ce, ço­cu­ğu­nuz so­rum­lu­luk­la­rı­nın bi­lin­ci­ne va­ra­cak, oda­sı­nı top­la­ma­ya baş­la­ya­cak­tır.

Ço­cu­ğu­nuz oda­sı­nı top­la­dı­ğın­da onu kü­çük şey­ler­le mükâfat­len­di­rin. Bu sa­ye­de ço­cu­ğu­nuz so­rum­lu­luk­la­rı­nı ak­sat­ma­dan ye­ri­ne ge­tir­me ko­nu­sun­da da­ha olum­lu bir ta­vır içi­ne gi­re­cek­tir. Ço­cuk oda­sın­da han­gi reyin­cak­la­rın han­gi ku­tu­ya, han­gi renk eş­ya­la­rın han­gi ra­fa ko­nul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ço­cu­ğu­nu­za an­la­ta­rak gös­te­rin. Bu­nu ya­par­ken, an­la­şı­lır ve ba­sit bir an­la­tı­mı ter­cih edin. Reyin­cak ve ben­ze­ri eş­ya ku­tu­la­rı­nın üze­ri­ne ad ve­ya re­sim eti­ket­le­ri ko­ya­rak, ço­cu­ğu­nu­zun işi­ni ko­lay­laş­tı­rın.

BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

maltepe escortümraniye escort